Thứ ba, 07/03/2017 | 10:12 AM

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo thuộc Khoa Du lịch - Đại học Huế.

Chi tiết xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

DHD.docx