Thứ tư, 08/05/2019 | 11:27 AM

Thông báo số 2 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Huế.

Đại học Huế thành lập một Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) chung để tuyển sinh cho tất cả các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (sau đây gọi là các đơn vị).
Chi tiết Thông báo tuyển sinh của Đại học Huế và của các đơn vị thí sinh có thể xem ở các Link đính kèm dưới đây:
Lưu ý: Thông báo tuyển sinh của các đơn vị được tách ra từ Thông báo tuyển sinh của Đại học Huế để thí sinh tiện theo dõi (Thông báo tuyển sinh của các đơn vị ngắn hơn Thông báo tuyển sinh của Đại học Huế và chỉ chứa thông tin tuyển sinh của đơn vị đó)
1. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Huế
2. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Luật
3. 
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Ngoại Ngữ
4. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Kinh Tế
5. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Nông Lâm
6. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Nghệ thuật
7. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm
8. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Khoa học
9. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Y Dược
10. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Khoa Giáo dục Thể chất
11. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Khoa Du lịch
12. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị