Thứ hai, 03/04/2017 | 9:13 AM

Thông báo về việc mức thu lệ phí xét tuyển vào Đại học Huế

       Căn cứ Công văn số 1257/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

       Căn cứ Công văn số 1258/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

       Căn cứ kết luận của Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Đại học Huế,

       Đại học Huế quy định mức thu lệ phí xét tuyển vào tất cả các ngành là 30.000đ/nguyện vọng. Đại học Huế kính đề nghị các Sở giáo dục và Đào tạo gửi phần trích lệ phí xét tuyển về Đại học Huế theo thông tin sau:

        Tên tài khoản: Đại học Huế

        Số tài khoản: 121 0000 14706

        Tại: Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.
       Chi tiết xem ở file đính kèm ...