Thứ tư, 16/06/2021 | 2:28 PM

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 và Thông tư sửa đổi bổ sung năm 2021

Ngày 01/6/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Chi tiết Quy chế và Thông tư thí sinh có thể xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

Quy che tuyen sinh TT-09.pdf
Thong tu sua doi.pdf