Thứ năm, 17/09/2020 | 4:04 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với  nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.
Chi tiết Quyết định thí sinh có thể xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

Nguong_DBCLDV_SUPHAM.pdf
Nguong_DBCLDV_SUCKHOE.pdf