TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HUẾ
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ
--------------------
Số: 18/TB-HĐTSĐHCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2016

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
Căn cứ quyết định số 444/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;
Căn cứ thông báo (dự kiến lần 1) số 417/TB-ĐHH ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Thông báo tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2016;

Nay Đại học Huế thông báo xét tuyển đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của các Trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (gọi tắt là Đơn vị thành viên), gồm các ngành như sau:
...

ĐẠI HỌC HUẾ